تحقيق و شناخت آسيب پذيري در لايه IP و معرفي راهكارهاي مقابله باآن