شبيه سازي ديناميك حركت ذرات کروي در يك ظرف بر روي پردازشگر گرافيكي

تحت نظارت وف ایرانی