طراحي الگوريتم هاي تخصيص نرخ و توزيع ترافيك بهينه بر مبناي تابع سودمندي در شبكه هاي داده