كشف بلادرنگ سناريوهاي حمله از طريق همبسته‌سازي هشدارهاي سيستم تشخيص نفوذ