مطالعه و راه اندازي شبكه بدون سيم WiFi Dog و Hot Spot