سيستم تشخيص و جلوگيري از نفوذ در شبكه (نسخه نرم افزاري IDS )

تحت نظارت وف بومی