شبيه سازي اجتماعي A Case Study, Multi Agent Based Social Simulation,

تحت نظارت وف ایرانی