شبيه سازي اجتماعي A Case Study, Multi Agent Based Social Simulation,

ارتقاء امنیت وب با وف بومی