نشانی دفتر : اصفهان،‌ دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر تلفن : 5395 391 (311) فکس : 2451 391 (311) وب سایت : دکتر مسعود رضا هاشمی
  • دانشیار
  • عضو هيات علمی دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر،‌گروه كامپيوتر،‌گروه شبكه
زمینه های تحقیقاتی :
  • معماری سويچ و روتر
  • شبكه های كامپيوتری، شبكه های نسل جديد
  • شبکه های مبتنی بر نرم افزار
  • شبكه های داده محور
  • پردازش موازی،‌ شبكه های گريد،‌شبكه های ابری
  • شبكه هاي هوشمند برق

تحت نظارت وف ایرانی