نشانی دفتر : اصفهان،‌ دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر تلفن : 5395 3391 (31) فکس : 2451 3391 (31) وب سایت : دکتر مسعود رضا هاشمی
 • استاد
 • هیات علمی دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر
 • گروه های نرم افزار، فناوری اطلاعات، معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی
زمینه های تحقیقاتی :
 • پردازش لبه
 • پردازش مه
 • اینترنت اشیا
 • هوش محیطی
 • شهر هوشمند
 • دوقلوی دیجیتال
 • صنعت 4
 • شبکه های نرم افزار محور

تحت نظارت وف ایرانی