شبکه های کامپیوتری 2

این درس مکمل درس شبکه های کامپیوتری 1 است. در این درس بعد از مرور کلیات شبکه و ساختار لایه ای شبکه های کامپیوتری ابتدا لایه های فیزیکی و لینک و همچنین MAC بطور مبسوط مطرح می شود و سپس بعد از تکمیل مباحث مربوط به IP  و TCP مباحثی در مورد شبکه های نسل جدید و کاربرد های جدید شبکه ارائه خواهد شد. 

پیش نیازها: 

شبکه های کامپیوتری 1

سیاست نمره دهی: 

تکالیف، میان ترم و پایان ترم

زمان بندی کلاس: 

روزهای فرد سات 11 تا 12.5

تحت نظارت وف ایرانی