شبکه های کامپیوتری پیشرفته

در این درس بعد از مرور کلیه مباحث شبکه های کامپیوتری مبانی شبکه های نسل جدید معرفی و جزئیات آن به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس تعدادی از سرویس های مبتنی بر شبکه های نسل جدید بررسی می شود. در نهایت مسائل جدید مطرح شده در شبکه ها مطرح می شود.

پیش نیازها: 

شبکه های کامپیوتری

سیاست نمره دهی: 

نمره درس شامل تکالیف، امتحان میان ترم، پروژه درس و امتحان پایان ترم خواهد بود.

دستیار آموزشی: 

تورج شبانیان

زمان بندی کلاس: 

روزهای زوج 11 تا 12.5

تحت نظارت وف ایرانی