پردازش موازی

در این درس مبانی معماری های پردازش موازی و اصول کلی برنامه نویسی موازی ارائه می شود.

پیش نیازها: 

معماری کامپیوتر، سیستم عامل

سیاست نمره دهی: 

تکالیف، پروژه درس و امتحان پایان ترم

زمان بندی کلاس: 

ترم های زوج

تحت نظارت وف ایرانی