استفاده از الگوريتم هاي تقويتي چند عاملي در شبكه هاي Adhoc

تحت نظارت وف ایرانی