به كارگيري روش يادگيري تقويتي براي مسيريابي پويا در شبكه به عنوان يك سيستم چند عاملي

ارتقاء امنیت وب با وف بومی