دست به دست كردن عمودي ارتباط در شبكه هاي بدون سيم تركيبي بر مبناي روش هاي خود سازمان دهي